ISO 9001 Gestió de la Qualitat
LlamarPresupuesto

ISO 9001 Gestió de la Qualitat

Certifiqui’s en ISO 9001 i no perdi el tren de la qualitat

AUTO PRESSUPOST ONLINE
LI TELEFONEM NOSALTRES
CONTACTA’NS
REFERÈNCIES INGERTEC
ON ESTEM

Explicant que és ISO 9001:2015

El certificat ISO 9001 ajuda a tot tipus d’empreses a demostrar i acreditar davant els seus clients i parts interessades que és capaç de lliurar productes i serveis conformes als requisits dels seus clients i complint la legislació.

La certificació en una norma de gestió de la qualitat com ISO 9001, suposa en un mercat competitiu com el d’avui en dia, una ajuda inestimable per a les petites i mitjanes empreses per situar-se al nivell competitiu de les grans empreses.

¿ISO 9001 Actualment un requisit?

Actualment cada vegada més els clients demanden proveïdors certificats per la qual cosa l’esquema de certificació de qualitat ISO 9001 pot ser la porta d’accés a nous mercats dins o fora de la Unió Europea.

ISO 9001 Enfocament de processos

La norma 9001 és una eina per millorar l’eficiència i eficàcia d’una organització amb vista a assolir els seus objectius. Aquesta eina està basada en un enfocament de processos ja des de la versió ISO 9001 2008. Aquesta anàlisi dels processos serà pròpia de cada empresa però basada en criteris comuns amb elements que ens ajuden a determinar el bon compliment de cada procés considerant entre altres coses:

 • Assignació de recursos
 • Determinació de responsabilitats
 • Mesura de l’acompliment, accions correctives i seguiment d’objectius

ISO 9001 Context de l’organització

Una interessant aportació de la nova redacció de la norma ISO 9001 2015 és tenir en compte la importància i influència en l’empresa de l’entorn social i econòmic. D’aquesta forma, mitjançant una anàlisi de les fortaleses i debilitats de cada organització podem establir objectius i estratègies de millora.

Beneficis de en ISO 9001

requisitos-clientes

Complir amb els requisits dels seus clients

Estandarditzar processos per

ahorro-de-costes

Estalvi de costos

fortalecer-estructura-empresarial

Enfortir l’estructura empresarial

facilidades-reputación

Distingir-se de la competència

¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

Procés d'implantació i certificació de la ISO 9001

En INGERTEC ja hem ajudat a certificar-se en la norma ISO 9001 a milers d’empreses en Espanya amb el 100% d’empreses certificades a la primera. És per això que comptem amb la confiança no només de més de 4000 empreses sinó de totes les entitats de certificació del panorama nacional:

certificadoras_iso_9001

Entitats de certificació ISO 9001
AENOR, BSI, BUREAU VERITAS, EQA, LLOYD’S, DNV, TUV RHEINLAND, OCA CERT, DEKRA, APPLUS, ICDQ

Una de les principals novetats de la nova redacció de la norma 9001 en la seva versió 2015 és que s’adopta l’Estructura d’Alt Nivell, comú a les normes de la família ISO com: la ISO 27001 de Seguretat de la Informació o la ISO 14001 de gestió mediambiental etc.

Estructura d’Alt Nivell o HSL (per les sigles en anglès High Structure Level) serà incorporada gradualment a totes les normes ISO que encara no l’hagin adoptat, el que facilitarà enormement la integració de diversos sistemes de Gestió en una empresa.

L’estructura de la norma 9001: 2015 es compon de deu puntos.

Els requisits i referències normatives es troben entre els punts 4º i el 10º.

 • 1. Abast
 • 2. Referències normatives
 • 3. Termes i definicions
 • 4. Context de l’organització
  • 4.1. Comprendre l’organització i el seu context
  • 4.2. Comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades
  • 4.3 Determinar l’abast del sistema de gestió de la qualitat
  • 4.4 Gestió de la qualitat
 • 5. Lideratge
  • 5.1.Lideratge i compromís
  • 5.2 Política de qualitat
  • 5.3 Funcions de l’organització, responsabilitats i autoritats
 • 6. Planificació
  • 6.1 Accions per afrontar riscos i oportunitats
  • 6.2 Objectius de qualitat i planificació per aconseguir-ho
  • 6.3 Planificació dels canvis
 • 7. Suport
  • 7.1 Recursos
  • 7.2 Competència
  • 7.3 Consciència
  • 7.4 Comunicació
  • 7.5 Informació documentada
 • 8. Operació
  • 8.1 Planificació i control operatiu
  • 8.2 Determinació de les necessitats del mercat i de les interaccions amb els clients
  • 8.3 Planificació operacional
  • 8.4 Control de la prestació externa de béns i serveis
  • 8.5 Desenvolupament de productes i serveis
  • 8.6 La producció de béns i prestació de serveis
  • 8.7 Alliberament de béns i serveis
  • 8.8 No conformitats de béns i serveis
 • 9. Avaluació de l’acompliment
  • 9.1 Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació
  • 9.2 Auditoria Interna
  • 9.3 Revisió per la direcció
 • 10. Millora
  • 10.1 No conformitat i accions correctives
  • 10.2 Millora

Según la estructura de la norma descrita en el punto anterior pasamos a explicar resumidamente su contenido:

1. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ

2. LIDERATGE

3. PLANIFICACIÓ

4. SUPORT

5. OPERACIÓ

calendari

¿PER QUE UNA NOVA VERSIÓ DE LA NORMA ISO 9001?

Les normes ISO de sistemes de gestió estan subjectes a una revisió periòdica. Promogut per enquestes realitzades als usuaris de ISO, el comitè tècnic va avaluar la conveniència de realitzar una adaptació de la norma definint els següents objectius per mantenir la seva rellevància en el mercat actual i futur.

 • Millorar la Integració amb altres sistemes de gestió
 • Proporcionar un enfocament integrat de la gestió organitzacional
 • Reflectir els entorns cada vegada més complexos en què operen les organitzacions
 • Millorar la capacitat de l’organització per satisfer els seus clients

¿QUE HA CANVIAT A LA NOVA VERSION ISO 9001: 2015?

Com a primer punt ISO 9001: 2015 adopta la nova estructura d’alt nivell (HLS) que aporta un marc comú a tots els sistemes de gestió ISO i que està recollida en l’Annex SL

Això com ja hem esmentat manté la coherència i alinea diferents normes de sistemes de gestió pel que fa a la seva estructura d’alt nivell facilitant un llenguatge comú a totes les noves normes en nom de la integració dels diferents sistemes en una organització

Les principals novetats de la norma ISO 9001: 2015 les resumim en el següent quadre

Nous Conceptes i Actualitzacions ISO 9001: 2015 Comentari
Context de l’Organització Identificació d’aspectes o qüestions internes i externes que afecten l’organització: – les parts interessades i els seus requisits que són pertinents al sistema de gestió de la qualitat (clients, accionistes, proveïdors, personal, competidors, Agents socials etc.) – Requisits de la gestió de processos i de l’abast del sistema
Qüestions Les qüestions poden ser internes o externes, positives o negatives i incloure condicions que, o bé afecten o són afectades per l’organització.
Parts Interessades Pot ser una persona o organització que pot afectar, veure afectades, o percebre com afectada per una decisió o activitat.
Lideratge Requisits específics per a l’alta direcció que es defineix com a persona o grup de persones que dirigeix i controla una organització al més alt nivell.
Risc associat a amenaces i oportunitats El procés de planificació i gestió de riscos substitueix les accions preventives
Comunicació Es detallen més requisits per als processos de comunicació tant internes com externes.
Informació documentada Aquest apartat substitueix a “Documents i Registres” i flexibilitza la documentació al que realment necessari.
Avaluació de l’acompliment L’empresa ha de realitzar una avaluació de l’acompliment i l’eficiència del Sistema de Gestió de la Qualitat
No conformitat i Acció Correctiva S’estableixen requisits de mesurament i seguiment més exigents per a les accions correctives i no conformitats.
Revisió per la direcció S’afegeix major detall en el que s’ha de considerar en les revisions periòdiques a realitzar per la direcció per assegurar la idoneïtat, l’adequació, l’eficiència i l’alineació contínues amb la direcció estratègica de l’empresa.

ISO 9001 Intergració amb altres normes

La norma ISO 9001 és el punt de partida ideal des del qual emprendre altres certificacions de sistemes de gestió del medi ambient, la seguretat o la responsabilitat social.

Tant l’estructura de la norma ISO 9001 com la cultura de la qualitat que s’adopta en les organitzacions després de la implantació d’un sistema de Gestió de la Qualitat segons la Norma ISO 9001 seran una ajuda inestimable per a altres esquema es de gestió que comparteixen la metodologia PDCA de millora contínua.

La norma ISO 9001 per tant, és fàcilment integrable amb altres sistemes de Gestió:

 • ISO 20000 Qualitat Serveis TU
 • ISO 15504 Qualitat Desenvolupament Software
 • ISO 25000 Qualitat Productes SW
 • ISO 22716 Calidad en Fabricación de Cosméticos
 • IATF 16949 Qualitat Sector automotriu
 • ISO 9100 Qualitat Sector Aeronàutic
 • Normes PECAL Qualitat Sector Defensa.
 • ISO 14001 Gestió Mediambiental
 • ISO 50001 Gestió de l’Energia
 • ISO 27001 Seguretat de la Informació
 • ISO 22000 Seguretat Alimentària
 • ISO 22301 Continuïtat del Negoci
 • ISO 31000 Gestió del Risc
 • ISO 39001 Seguretat Viària
CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2

100% d’empreses
certificades a la primera

valor3

9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos

valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb