▶ Plan de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007) ➞ Ingertec - Normas ISO
LlamarPresupuesto

Pla d’igualtat

Aconsegueixi la igualtat de tracte en la seva empresa

AUTO PRESSUPOST ONLINE
LI TELEFONEM NOSALTRES
CONTACTA’NS
REFERÈNCIES INGERTEC
ON ESTEM

Què és un Pla d'igualtat?

La Llei Orgànica 3/2007 en el seu article 46 estableix un conjunt ordenat de mesures per a la igualtat efectiva d’homes i dones en tot tipus d’organitzacions. “L’objectiu és aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.”

La Llei entén per Pla d’Igualtat: “un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe”. Els Plans d’Igualtat hauran de ser el resultat d’un diagnòstic de la situació d’igualtat en l’empresa.

Qualsevol empresa pública o privada, amb independència del nombre de persones en plantilla, pot elaborar el seu propi Pla d’Igualtat, no obstant això existeix obligatorietat per a empreses de més de 50 empleats sobre la base d’una sèrie de terminis.

Obligatorietat del Pla d'igualtat

Al març de 2019 es publica el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març sota el concepte de: “Mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació” el qual estableix l’obligatorietat d’implantar un Pla d’Igualtat en empreses de més de 50 empleats.

Aquest Reial Decret identifica una sèrie de terminis perquè les empreses públiques i privades implantin i registrin un Pla d’Igualtat en funció del seu nombre d’empleats:

Empreses de més de 150 emprats/as fins a 7 de març de 2020
Empresa entre 100 i 150 emprats/as fins a 7 de març de 2021
Empresa entre 50 i 100 emprats/as fins a 7 de març de 2022

*El no compliment d’aquesta obligació suposarà una sanció greu per a l’empresa, segons la nova redacció de l’art.7.7 de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LLISOS).

Avantatges de comptar amb un Pla d'igualtat

Al marge dels casos en què és obligatori per llei l’elaboració de Plans d’Igualtat, aquests són alguns beneficis que suposa per a l’empresa l’opció d’elaborar el seu propi Pla d’Igualtat:

potencial-desarrollo

Millora d’oportunitats comercials

Obligatorietat, millor puntuació o criteri de desempat en cas de licitacions públiques.

facilidades-reputación

Imatge

Millora de la imatge de la seva empresa en relació al seu compromís amb el desenvolupament de la igualtat i compromís social.

mejora-eficiencia-empresarial

Ambient
de treball

Millora en l’ambient de treball mitjançant la transmissió de missatges a favor de la no discriminació i l’adopció de mesures de conciliació.

cumplimiento-legal

Costos
legals

Evita despeses legals associats a possibles demandes dels treballadors deguts a discriminació de sexes.

fortalecer-estructura-empresarial

Capital
humà

Millora el capital humà de la seva empresa en establir criteris basats únicament en el talent com a criteri de promoció i selecció de personal.

confianza

Capacitació
del personal

L’adopció de polítiques no discriminatòries millora l’aprofitament de les formacions i capacitacions dels treballadors.

¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

Per què a més és important implantar un Pla d'igualtat?

Encara que no es tracta específicament pel nou Reial Decret Llei, la importància dels Plans d’Igualtat ja s’ha abordat en la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en la qual es prohibeix la contractació d’empreses que no comptin amb el Pla d’Igualtat quan el mateix resulti exigible legalment, així com es reforcen les mesures socials destinades a afavorir la contractació de les empreses que siguin responsables en matèria d’igualtat.

Metodologia d'implantació d'un Pla d'igualtat

El Pla d’Igualtat ha de tenir coherència i ordre, ha de ser realitzat sota un diagnòstic previ i ser negociat amb els agents socials.

  • Fase 1: Compromís de la direcció.
  • Fase 2: Formació d’un Comitè d’Igualtat permanent.
  • Fase 3: Diagnòstic de la situació de l’empresa en matèria d’igualtat.
  • Fase 4: Programar objectius i definir accions.
  • Fase 5: Implantació del Pla d’Igualtat.
  • Fase 6: Avaluació i millora periòdica.

El Pla d’Igualtat ha de ser registrat en un Registre Oficial. Ha de ser revisat cada sis mesos i en un període de tres anys cal realitzar i registrar un nou Pla d’Igualtat.

Comptant que la matèria i objectius del Pla d’Igualtat són matèries delicades i sensibles en una empresa comptar amb una ajuda externa especialitzada i objectiva pot ser un mitjà per activar i avançar ràpidament en la consecució de l’objectiu de comptar amb un Pla d’Igualtat d’acord amb el compliment legal i les necessitats de l’empresa.

CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2

100% d’empreses
certificades a la primera

valor3

9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos

valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb