Les grans empreses estan obligades a realitzar una auditoria per millorar el seu consum Energètic.


El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que  trasllada la Directiva d’Eficiència Energètica  2012/27/UE referent a auditories energètiques, promoció de l’eficiència del subministrament d’energia i acreditació d’auditors i proveïdors de serveis energètics.

Es preveu un termini de 9 mesos des de la data d’aprovació / publicació del Reial decret perquè les grans empreses obligades pel RD tinguin fetes les seves auditories

Auditories Energètiques Obligatòries

Els subjectes Obligats són

  • Les grans empreses de  més de 250 treballadors o més de  50 milions d’euros de volum de negoci.
  • Les auditories energètiques hauran de cobrir, almenys, el  85% del consum total d’energia del conjunt de les seves instal·lacions
  • Hauran de realitzar-se almenys cada quatre anys.


Eximents d’Auditories Energètiques Obligatòries

L’auditoria energètica podrà ser substituïda per un Sistema de Gestió Energètic certificat per entitat independent

  • ISO 50001
  • ISO 14001 o un EMAS, que inclogui dins del sistema una auditoria energètica amb l’abast mínim fixat.