LlamarPresupuesto
Per obtenir el seu Pressupost Normes ISO en 1 Minut AQUÍPer obtenir el seu Pressupost Normes ISO en 1 Minut AQUÍ

ISO 9001 Gestió de la Qualitat

ISO 9001 Gestió de la Qualitat

Certifiqui's en ISO 9001 i no perdi el tren de la qualitat

Certifiqui’s en ISO 9001 i no perdi el tren de la qualitat

ISO 9001 De forma senzilla, ràpida i econòmica

De forma senzilla, ràpida i econòmica

ISO 9001 pressupost Online
¡En menys d’1 minut!

Explicant que és ISO 9001: 2015

El certificat ISO 9001 ajuda a tot tipus d’empreses a demostrar i acreditar davant els seus clients i parts interessades que és capaç de lliurar productes i serveis conformes als requisits dels seus clients i complint la legislació.

La certificació en una norma de gestió de la qualitat com ISO 9001, suposa en un mercat competitiu com el d’avui en dia, una ajuda inestimable per a les petites i mitjanes empreses per situar-se al nivell competitiu de les grans empreses.

 ¿ISO 9001 Actualment un requisit?

Actualment cada vegada més els clients demanden proveïdors certificats per la qual cosa l’esquema de certificació de qualitat ISO 9001 pot ser la porta d’accés a nous mercats dins o fora de la Unió Europea.

ISO 9001 Enfocament de processos

La norma 9001 és una eina per millorar l’eficiència i eficàcia d’una organització amb vista a assolir els seus objectius. Aquesta eina està basada en un enfocament de processos ja des de la versió ISO 9001 2008. Aquesta anàlisi dels processos serà pròpia de cada empresa però basada en criteris comuns amb elements que ens ajuden a determinar el bon compliment de cada procés considerant entre altres coses:

 • Assignació de recursos
 • Determinació de responsabilitats
 • Mesura de l’acompliment, accions correctives i seguiment d’objectius

ISO 9001 Context de l’organització

Una interessant aportació de la nova redacció de la norma ISO 9001 2015 és tenir en compte la importància i influència en l’empresa de l’entorn social i econòmic. D’aquesta forma, mitjançant una anàlisi de les fortaleses i debilitats de cada organització podem establir objectius i estratègies de millora.

Beneficis de Certificar-se en ISO 9001

N

Complir amb els requisits dels seus clients

Cada vegada és més comú que les grans empreses requereixin als seus proveïdors la certificació de qualitat dels seus processos així com una condició per accedir a concursos i processos de selecció.

La certificació en ISO 9001 li permetrà a més

 • Millorar la imatge dels productes i / o serveis oferts.
 • Augment de la satisfacció dels clients.
 • Guanyar quota de mercat i accedir a nous mercats dins i fora de la UE
 • Millorar la confiança entre els clients i consumidors.

N

Estandarditzar processos per

 • Preservar i compartir el coneixement “Know how”.
 • Mesurar l’acompliment
 • Garantia de qualitat del servei i producte en tota l’organització
 • Plans de formació i capacitació de treballadors
 • Crear i desenvolupar una identitat de marca

N

Estalvi de costos

 • A causa de factors de la no-Qualitat
 • Elimina les auditories múltiples
 • Treballant en base a acords de qualitat concertada amb els clients
 • Millorant la motivació dels seus empleats

N

Enfortir l'estructura empresarial davant canvis interns o del mercat

N

Distingir-se de la competència

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

Economia

 • Plans adaptats per a PIMEs

Agilitat

 • Escurcem els temps
 • Minimitzem els recursos necessaris

Garantia

 • Garantia de Certificació
 • Experiència demostrable

ISO 9001 Intergració amb altres normes

La norma ISO 9001 és el punt de partida ideal des del qual emprendre altres certificacions de sistemes de gestió del medi ambient, la seguretat o la responsabilitat social.

Tant l’estructura de la norma ISO 9001 com la cultura de la qualitat que s’adopta en les organitzacions després de la implantació d’un sistema de Gestió de la Qualitat segons la Norma ISO 9001 seran una ajuda inestimable per a altres esquema es de gestió que comparteixen la metodologia PDCA de millora contínua.

La norma ISO 9001 per tant, és fàcilment integrable amb altres sistemes de Gestió:

Qualitat

Medi Ambient

Seguretat

ISO 9001 Qui Certifica?

En INGERTEC ja hem ajudat a certificar-se en la norma ISO 9001 a milers d’empreses en Espanya amb el 100% d’empreses certificades a la primera. És per això que comptem amb la confiança no només de més de 4000 empreses sinó de totes les entitats de certificació del panorama nacional:

Certificadoras ISO 9001

Entitats de certificació ISO 9001
AENOR, BSI, BUREAU VERITAS, EQA, LLOYD’S, DNV, TUV RHEINLAND, OCA CERT, DEKRA, APPLUS, ICDQ

Estructura i Apartats de la Norma ISO 9001: 2015

Una de les principals novetats de la nova redacció de la norma 9001 en la seva versió 2015 és que s’adopta l’Estructura d’Alt Nivell, comú a les normes de la família ISO com: la ISO 27001 de Seguretat de la Informació o la ISO 14001 de gestió mediambiental etc.

Estructura d’Alt Nivell o HSL (per les sigles en anglès High Structure Level) serà incorporada gradualment a totes les normes ISO que encara no l’hagin adoptat, el que facilitarà enormement la integració de diversos sistemes de Gestió en una empresa

L'estructura de la norma 9001: 2015 es compon de deu puntos. Click To Tweet

Els requisits i referències normatives es troben entre els punts 4º i el 10º.

 • 1. Abast
 • 2. Referències normatives
 • 3. Termes i definicions
 • 4. Context de l’organització
  • 4.1. Comprendre l’organització i el seu context
  • 4.2. Comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades
  • 4.3 Determinar l’abast del sistema de gestió de la qualitat
  • 4.4 Gestió de la qualitat
 • 5. Lideratge
  • 5.1.Lideratge i compromís
  • 5.2 Política de qualitat
  • 5.3 Funcions de l’organització, responsabilitats i autoritats
 • 6. Planificació
  • 6.1 Accions per afrontar riscos i oportunitats
  • 6.2 Objectius de qualitat i planificació per aconseguir-ho
  • 6.3 Planificació dels canvis
 • 7. Suport
  • 7.1 Recursos
  • 7.2 Competència
  • 7.3 Consciència
  • 7.4 Comunicació
  • 7.5 Informació documentada
 • 8. Operació
  • 8.1 Planificació i control operatiu
  • 8.2 Determinació de les necessitats del mercat i de les interaccions amb els clients
  • 8.3 Planificació operacional
  • 8.4 Control de la prestació externa de béns i serveis
  • 8.5 Desenvolupament de productes i serveis
  • 8.6 La producció de béns i prestació de serveis
  • 8.7 Alliberament de béns i serveis
  • 8.8 No conformitats de béns i serveis
 • 9. Avaluació de l’acompliment
  • 9.1 Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació
  • 9.2 Auditoria Interna
  • 9.3 Revisió per la direcció
 • 10. Millora
  • 10.1 No conformitat i accions correctives
  • 10.2 Millora

Contingut de la Norma ISO 9001: 2015

Según la estructura de la norma descrita en el punto anterior pasamos a explicar resumidamente su contenido:

4 CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ

 • En aquest apartat s’estableix com a requisit realitzar una anàlisi o identificació d’aspectes interns i externs que afecten a l’organització.
  • Per això es poden utilitzar diversos mètodes existents com ANÀLISI DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), Anàlisi PEST / PESTA / PESTEL … altres.
  • L’objectiu d’aquest requisit és aconseguir una alineació entre la planificació estratègica i la planificació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Identificar claramente: 
  • 1. les parts interessades que són pertinents al sistema de gestió de la qualitat (clients, accionistes, proveïdors, personal, competidors, Agents socials etc.)
  • 2. els requisits pertinents d’aquestes parts interessades per al sistema de gestió de la qualitat.
 • Determinar l’abast del sistema de Gestió tenint en compte
  • Els aspectes interns i externs que afecten l’organització
  • els de les parts interessades
  • Els productes i serveis
 • Requisits generals del Sistema de Gestió
  • Requisits pel que fa a la definició i gestió de processos
  • Requisits de documentació

5 LIDERATGE

6 PLANIFICACIÓ

 • Les accions per abordar els riscos i oportunitats.
 • Una avaluació de l’eficàcia d’aquestes accions.

En resum, se’ns proposa realitzar una gestió del risc substituint a la qual s’han conegut fins ara com accions preventives.

Per a això podem utilitzar algun les metodologies ja conegudes com:

 • ISO 31000
 • MAGERIT
 • OCTAVE
 • COSO
 • IRM
 • Altres

OBJECTIUS DE QUALITAT

L’avaluació i mesurament dels processos ha de tenir com a conseqüència un sistema d’establiment i seguiment d’objectius de qualitat en base als índexs establerts per al mesurament de l’acompliment d’aquests processos.

Els objectius de càlida han de contemplar com a mínim:

 • Definició
 • Recursos
 • Responsables
 • Mètode d’avaluació

 Control de canvis

En aquest apartat es defineixen els aspectes a considerar per realitzar canvis en el Sistema de Gestió de la Qualitat, aquests canvis

7 SUPORT

 
 
 • Capacitats dels recursos existents
 • Identificació de recursos necessaris
 • Identificació i avaluació de proveïdors

COMPETÈNCIA

Requisits per garantir la capacitat amb la qual s’apliquen els coneixements i les habilitats per tal d’aconseguir els resultats previstos

 • Establir la competència de les persones
 • Assegurar que les persones siguin competents
 • Accions necessàries per a adquirir la competència necessària
 • Conservar de manera documentada les evidències sobre la competència de les persones

CONSCIENCIACIÓ

Aquí se’ns parla dels requisits perquè la presa de consciència del compliment dels objectius de qualitat sigui efectiva en tota l’organització.

COMUNICACIÓ

Requisits per establir les comunicacions internes i externes relacionades amb el Sistema de Gestió de la Qualitat

DOCUMENTACIÓ

Requisits pel que fa a:

 • Què documentar? La que l’empresa determini com a necessària per obtenir l’eficiència del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Creació i actualització de la documentació
 • Control de la documentació

8 OPERACIÓ

En aquest apartat se’ns parla de requisits relatius al fet que s’han d’implantar els processos necessaris per a la provisió dels serveis i productes

REQUISITS PER ALS PRODUCTES I SERVEIS

En aquesta clàusula se’ns parla de requisits per a:

 • Comunicació amb el client sobre informació de productes i serveis
 • Identificació i revisió de requisits relacionats amb productes i serveis

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DELS PRODUCTES I SERVEIS

En aquest punt, a més d’establir la necessitat de definir un procés independent per al disseny de productes i serveis, requisits per controlar que:

 • S’ha planificat el disseny i desenvolupament
 • S’han determinat els requisits del disseny i desenvolupament
 • Es Controla del disseny i desenvolupament
 • S’avalua el resultat del disseny i desenvolupament
 • Hi ha un control de canvis en el procés de disseny

CONTROL DELS PROCESSOS, PRODUCTES I SERVEIS PROPORCIONATS EXTERNAMENT

S’estableixen requisits per garantir que els productes, processos i serveis que es subministren de manera externa es troben conformes als requisits de qualitat.

PRODUCCIÓ I PROVISIÓ DEL SERVEI

S’estableixen clàusules per

 • Controlar la producció i la provisió del servei
 • Traçabilitat
 • Propietat pertanyent als clients o proveïdors externs La propietat del client i dels proveïdors té ser protegida per l’empresa. No només les propietats materials, sinó també les intel·lectuals i les dades personals.
 • Preservació del producte La manipulació, el control de la contaminació, l’embalatge, l’emmagatzematge, la transmissió, el transport i la protecció.
 • Activitats posteriors al lliurament Requisits necessaris durant la post lliurament dels productes o serveis
 • Control dels canvis L’empresa ha de realitzar revisió i control de tots els canvis que es generen en la producció del servei,

9 AVALUACIÓ ACOMPLIMENT

GENERAL

Es tracta que l’empresa ha de realitzar una avaluació de l’acompliment i l’eficiència del Sistema de Gestió de la Qualitat mitjançant el control de

 • La satisfacció del client
 • Anàlisi i avaluació de les dades del seguiment i mesurament dels processos

AUDITORIES INTERNES

Requisits per a realitzar auditories internes periòdiques.

REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ

Aquí es defineix tot el que s’ha de considerar en les revisions periòdiques a realitzar per la direcció per assegurar la idoneïtat, l’adequació, l’eficiència i l’alineació contínues amb la direcció estratègica de l’empresa.

Transició a la Norma ISO 9001: 2015

A la fi de 2015 es va publicar la nova versió de la norma ISO 9001 establint un calendari per a la seva adaptació de tres anys tant per als nous certificats com per als certificats emesos sota l’anterior versió:

CALENDARI TRANSICIÓ A la NORMA ISO 9001: 2015

A partir de setembre 2018 tots els certificats ISO 9001 s’han d’adequar als requisits de la norma ISO 9001: 2015

¿PER QUE UNA NOVA VERSIÓ DE LA NORMA ISO 9001?

Les normes ISO de sistemes de gestió estan subjectes a una revisió periòdica. Promogut per enquestes realitzades als usuaris de ISO, el comitè tècnic va avaluar la conveniència de realitzar una adaptació de la norma definint els següents objectius per mantenir la seva rellevància en el mercat actual i futur.

 • Millorar la Integració amb altres sistemes de gestió
 • Proporcionar un enfocament integrat de la gestió organitzacional
 • Reflectir els entorns cada vegada més complexos en què operen les organitzacions
 • Millorar la capacitat de l’organització per satisfer els seus clients

¿QUE HA CANVIAT A LA NOVA VERSION ISO 9001: 2015?

Com a primer punt ISO 9001: 2015 adopta la nova estructura d’alt nivell (HLS) que aporta un marc comú a tots els sistemes de gestió ISO i que està recollida en l’Annex SL

Això com ja hem esmentat manté la coherència i alinea diferents normes de sistemes de gestió pel que fa a la seva estructura d’alt nivell facilitant un llenguatge comú a totes les noves normes en nom de la integració dels diferents sistemes en una organització

Les principals novetats de la norma ISO 9001: 2015 les resumim en el següent quadre

 
Nous Conceptes i Actualitzacions ISO 9001: 2015
Comentari
Context de l’Organització
Identificació d’aspectes o qüestions internes i externes que afecten l’organització: – les parts interessades i els seus requisits que són pertinents al sistema de gestió de la qualitat (clients, accionistes, proveïdors, personal, competidors, Agents socials etc.) – Requisits de la gestió de processos i de l’abast del sistema
Qüestions
Les qüestions poden ser internes o externes, positives o negatives i incloure condicions que, o bé afecten o són afectades per l’organització.
Parts Interessades
Pot ser una persona o organització que pot afectar, veure afectades, o percebre com afectada per una decisió o activitat.
Lideratge
Requisits específics per a l’alta direcció que es defineix com a persona o grup de persones que dirigeix i controla una organització al més alt nivell.
Risc associat a amenaces i oportunitats
El procés de planificació i gestió de riscos substitueix les accions preventives
Comunicació
Es detallen més requisits per als processos de comunicació tant internes com externes.
Informació documentada
Aquest apartat substitueix a “Documents i Registres” i flexibilitza la documentació al que realment necessari.
Avaluació de l’acompliment
L’empresa ha de realitzar una avaluació de l’acompliment i l’eficiència del Sistema de Gestió de la Qualitat
No conformitat i Acció Correctiva
S’estableixen requisits de mesurament i seguiment més exigents per a les accions correctives i no conformitats.
Revisió per la direcció
S’afegeix major detall en el que s’ha de considerar en les revisions periòdiques a realitzar per la direcció per assegurar la idoneïtat, l’adequació, l’eficiència i l’alineació contínues amb la direcció estratègica de l’empresa.

En INGERTEC adaptem el seu sistema ISO 9001: 2008 als requisits de la norma 9001: 2015 Click To Tweet

 

Referències

Referències INGERTEC Garantia d'un treball ben fet

Contacti amb nosaltres

 •   Accepto la Política de privacitat

On estem

DELEGACION CENTRE
[Tel.91 748 23 38]
Madrid
Paseo de la Castellana 259
Torre de Cristal
DELEGACION NORD-OEST
[Tel.93 550 08 94]
Barcelona
Edif. Este, Moll de Barcelona, s/n DELEGACION SUD
[Tel.957 41 04 27]
Sevilla
Córdoba
Avda. Torrecilla s/n, Centro
Industrial La Torre nave 38
DELEGACION NORD
Navarra [Tel.:948 985 753]
C/ Mayor Nº 15
Burlada
Logroño
[Tel.:946 545 010]
General Vara de Rey 64
DELEGACION NORD-OEST
[Teléfono 881 242 869]
A Coruña
Calle Rua de Amio 114
Llamada gratuita 900 897 931

Auto-pressupost sense compromís

Ompli aquest formulari i rebrà automàticament el pressupost en el seu emailSector Serveis
Sector Fabricació
Altres

Si
NoComptem amb la confiança


Certificadoras Ingertec

Col·laborem amb


Certificadoras Ingertec