PECAL resumen de Requisitos OTAN para suministradores
LlamarPresupuesto

PECAL: Normes OTAN aplicades a Espanya

Certificat PECAL: Credibilitat, transparència i expansió del mercat

AUTO PRESSUPOST ONLINE
LI TELEFONEM NOSALTRES
CONTACTA’NS
REFERÈNCIES INGERTEC
ON ESTEM

Què és PECAL?

Les normes PECAL són la salvaguarda oficial del compliment de la qualitat exigible als contractistes de defensa, on es recullen els requisits de garantia de la qualitat AQAP (Allied Quality Assurance Publications) específics per a defensa i definits per l’OTAN.

Es tracta per tant d’una família de normes amb requeriments específics de qualitat per al sector de la indústria i contractistes de defensa que asseguren la qualitat en els processos de gestió, disseny, plans de qualitat, control i inspecció, processos SW, etc.

Veure: Salvaguarda de la Qualitat (Ministeri de Defensa)

Els requisits de les normes OTAN incorporen tantes formalitats de les normes de Qualitat ISO 9001 i altres propis del sector de defensa.

La Família de normes PECAL.

PECAL 2110 Requisits OTAN de la salvaguarda de la Qualitat per al Disseny, Desenvolupament i Producció

Aquesta norma PECAL defineix els requeriments que ha de complir un Sistema de Gestió de la Qualitat en empreses contractistes i/o subcontractistes del Ministeri de Defensa.

L’objecte de la norma AQAP/PECAL 2110 és assegurar la capacitat del subministrador per lliurar productes conformes amb els requisits contractuals del Ministeri de Defensa implantant els processos necessaris per a la realització del producte de manera que:

 • Assegurar la qualitat de productes i serveis
 • Oferir només productes conformes amb els requisits del contracte
 • Mostrar evidències objectives del seu assegurament de qualitat

Aquesta norma inclou els requisits de la norma ISO 9001 de Gestió de la Qualitat i afegeix aquells que són propis de l’OTAN segons les normes AQAP.

requisitos_pecal

PECAL 2130: Requisits OTAN de salvaguarda de la qualitat per a inspecció i proves.

 • El dret d’accés a les instal·lacions.
 • Disponibilitat de la Informació del compliment dels requisits del contracte.
 • El comprador podrà avaluar el procés d’inspecció final i dirigir-lo si cal per la qual cosa el subministrador ha de posar l’ajuda, mitjans, equips i personal adequat.
 • El comprador tindrà accés als mitjans de comunicació i informació i de la documentació necessària relativa a la conformitat del producte amb l’especificació.

PECAL 2105: Requisits OTAN per plans de qualitat per atorgar.

Dins de la família de normes OTAN aquesta normativa està destinada a complementar altres normes PECAL com ara la PECAL 2110, 2120 i 2130.

Aquesta norma conté els requisits OTAN per als plans de qualitat adjudicats a utilitzar en els contractes, entenent-se que els plans de qualitat concedits del contractista seran avaluats en base a aquests requisits.

Definició
El pla de qualitat atorgat es defineix com una especificació de com es satisfan els requisits del contracte relatius a la qualitat.

PECAL 2210: Requisits OTAN d’assegurament de la qualitat del sotfware, suplementaris a la PECAL 2110.

L’objectiu d’aquesta norma és assegurar la qualitat del procés de desenvolupament del software mitjançant processos de control i millora que facin reduir, eliminar i, el més important, prevenir les deficiències del software.

Per a això es té en compte els processos de:

 • Disseny i especificacions
 • Desenvolupament
 • Control de Qualitat
 • Cicle de vida
 • Suport
 • Condicions de Seguretat

PECAL 160 – AQAP 160: Requisits OTAN de salvaguarda de la Qualitat del software durant el seu cicle de vida.

Aquesta normativa estableix els requisits i l’estructura necessària per garantir els processos de cicle de vida del software.

Quins beneficis ens aporta el certificat PECAL?

La implantació i manteniment de sistemes de qualitat segons les normes PECAL realitzada per INGERTEC la seva empresa podrà obtenir els següents
beneficis entre d’altres:
facilidades-reputación

Demostrar, assegurar i mantenir el seu compromís amb la qualitat

economia

Mantenir i augmentar la seva quota de mercat

confianza

Millorar la seva credibilitat i Transparència.

potencial-desarrollo

Dotar-se i mantenir processos eficaços de millora contínua

Garanteixen el màxim nivell de competitivitat dels productes fabricats

mejora-eficiencia-empresarial

Garantia
de funcionament

evite-sanciones

Evita els riscos en
les auditories

ahorro-de-costes

Reduir costos de producció i optimitzar el subministrament dels productes i serveis.

¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

PECAL: Passos per a la certificació

 • Estar inscrit en el registre d’empreses de la DGAM
 • Aquest procés requereix d’una Auditoria Externa acreditada per ENAC i reconeguda per la DGAM

DGAM: La Direcció General d’Armament i Material (DGAM) és la responsable de “dirigir i, si escau, executar la inspecció tècnica i econòmica de l’activitat industrial relacionada amb els béns i serveis per a la defensa i intervenir com a òrgan tècnic d’assegurament de la qualitat de l’armament i material de Defensa “(Art 4, del RD 1126/2008, de 4 de juliol).

INGERTEC l’ajuda a obtenir el certificat PECAL amb empreses certificadores registrades en ENAC i DGAM com:

certificadoras_pecal

Certificadores ISO 9001
AENOR, BSI, BUREAU VERITAS, EQA, LLOYD’S, DNV, TUV RHEINLAND, OCA CERT, DEKRA, APPLUS, ICDQ

 • Anàlisi de viabilitat del projecte (INGERTEC)
 • Generació de documentació necessària (INGERTEC)
 • Implantació de requisits de la norma (INGERTEC)
 • Sol·licitud d’Auditoria de Certificació PECAL a la DGAM
 • Anàlisi de la sol·licitud per Direcció General d’Armament i Material (DGAM)
 • Auditoria de certificació per entitat de certificació reconeguda per DGAM qui emetrà l’informe final
 • Auditoria PECAL per a l’obtenció del certificat.
 • Anàlisi de l’informe d’auditoria realitzat per DGAM.
 • Obtenció del certificat PECAL emès per DGAM.

PECAL Integració amb altres normes

Les normes PECAL són totalment complementàries amb els esquemes de Qualitat segons les normes ISO. En concret podem esmentar les següents:

 • ISO 9001 Sistema de Gestió de Qualitat ISO.
 • EN 9100 Sistema de Gestió de la Qualitat en el Sector Aeroespacial.
 • Totes les normes que segueixen els esquemes de qualitat segons els requisits i estructura de les normes ISO.
 • Altres normes de referencia:
  • UNE 71044 Processos del cicle de vida del software.
  • ISO 15504 Qualitat en el disseny de Software.
  • UNE-EN ISO 10012 Requisits per als processos de mesurament i els equips de mesurament.
  • ISO / IEC 15288 processos i etapes del cicle de vida.
CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2
100% d’empreses
certificades a la primera
valor3
9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos
valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb